JAVA

JAVA jest to język programowania cechujący się silnym typowaniem. Jest to język obiektowy. Podstawowe koncepcje języka Java czerpały z takich języków jak Smalltalk oraz C++. W języku programowania jakim jest Java tworzymy programy źródłowe, które są kompilowane do kodu źródłowego. Najważniejszymi, kluczowymi koncepcjami języka Java są: dziedziczenie, obiektywność, niezależność od architektury, sieciowość i obsługa programowania rozproszonego oraz niezawodność i bezpieczeństwo.