Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych na stronie sintraconsulting.pl oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1.    Administratorem danych osobowych jest Sintra Consulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego 2B/14L.

2.    Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, można kierować do Administratora danych osobowych za pomocą adresu email: info@sintraconsulting.pl

3.    Administrator danych osobowych wskazany w ust. 1 – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)     podpisywania umów i realizacji zamówionych usług,
b)     wystawiania faktur, rachunków,
c)     marketingowych, w szczególności celem promocji usług oferowanych przez Sintra Consulting Poland,
d)     rekrutacyjnych,
e)     w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie, po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych,
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane i przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

7.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.